Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις που εδρεύουν στα νησιά για την υπαγωγή τους στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)», το οποίο χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00€) για το έτος 2021.

Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ (Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους) εξετάζονται με βάση την Εγκεκριμένη Πρόσκληση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Στην Πρόσκληση περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, η διαδικασία εξέτασής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου του δείγματος, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι επιμέρους υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η εγγραφή μέσω της αίτησης συμμετοχής και η αίτηση χρηματοδότησης των δικαιούχων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (http://metaforikoisodynamo.gr/) της Δράσης, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ).