Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων (ANPR) που διέρχονται από 8 συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, θα εκτελεί αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σε υπάρχουσες Βάσεις Δεδομένων, προβάλλοντας τα αποτελέσματα (ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις) στις οθόνες των Αστυνομικών υπαλλήλων που διενεργούν τους ελέγχους εισόδου - εξόδου.

Το Σύστημα θα αποτελείται από ένα κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα στο κτίριο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα εξυπηρετεί συστήματα καμερών ANPR εγκατεστημένα σε οχτώ (8) συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, τα οποία θα περιλαμβάνουν μπάρες ελέγχου ροής οχημάτων, κάμερες αναγνώρισης πινακίδων (ANPR), λογισμικά τερματικών ελέγχου ANPR καθώς και λοιπό ενεργό και παθητικό εξοπλισμό, καλωδιώσεις ρεύματος και δικτύωσης του εξοπλισμού και λοιπά λογισμικά.

Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα θα περιέχει τον Κεντρικό Εξυπηρετητή της Εφαρμογής ANPR και την Κεντρική Βάση Δεδομένων όλου του συστήματος στο κτίριο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα υποστηρίζει τις λειτουργίες όλων των περιφερειακών καμερών και της εφαρμογής τερματικών των τελικών χρηστών, καθώς και την τήρηση ιστορικού των φωτογραφιών και των δεδομένων που προέκυψαν από τις αναγνωρίσεις των οχημάτων που διήλθαν των σημείων. Οι αυτοματοποιημένες αναζητήσεις των αναγνωρισθέντων αριθμών πινακίδων θα πραγματοποιούνται online σε πραγματικό χρόνο με ερωτήματα σε κεντρικές λίστες ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα δεδομένα των αναγνωρίσεων θα τηρούνται στη Βάση Δεδομένων του Κεντρικού Συστήματος για την περαιτέρω εκμετάλλευσή τους από την Κεντρική Εφαρμογή.

Το Έργο αποτελεί ενιαία προμήθεια για λόγους συμβατότητας, διαλειτουργικότητας και ενιαίας υποστήριξης όλων των επιμέρους τμημάτων του.

Η εγκατάσταση των συστημάτων καμερών, αφορά τα παρακάτω Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) της χώρας:

1. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Μαυροματίου Θεσπρωτίας.

2. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Κακαβιάς Ιωαννίνων.

3. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Μέρτζανης Ιωαννίνων.

4. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

5. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Νίκης Φλώρινας.

6. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Δοϊράνης Κιλκίς.

7. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Καστανέων Ορεστιάδας.

8. Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Κήπων Αλεξανδρούπολης

Για την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος έχει προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός.