Στρατιωτικοί με δωρεάν μετακίνηση ή με μειωμένο εισιτήριο

Τετ, 16/11/2022 - 13:24

Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου, κατά το έτος 2023, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητας των παρόχων αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.):

α. Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Οι ανάπηροι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και οι συνοδοί τους (θεράποντες - θεραπαινίδες).

Απαλλάσσονται κατά το ήμισυ (50%) από την καταβολή κομίστρου κατά το έτος 2023, οι μαθητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), εκτός από τους μαθητές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και τους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) που απολαμβάνουν το μέτρο λόγω της παράλληλης φοίτησής τους στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Το δικαίωμα δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης εξασφαλίζεται με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης και με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης από τον Ο.Α.Σ.Θ. στις ως άνω κατηγορίες δικαιούχων.

Πιστοποίηση δικαιούχων και κάρτες

Η πιστοποίηση των δικαιούχων γίνεται ως εξής:

α. Για τους μαθητές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, τους οπλίτες και τους ΔΕΑ, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας και σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον Δκτή – Δ/ντή της Σχολής - Μονάδας - Υπηρεσίας, όπου διαφαίνεται η έδρα της Μονάδας που υπηρετούν.

β. Για τους ανάπηρους αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και τους συνοδούς τους, με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών και Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ).

Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου.

Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους, με χρήση του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.), που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μ.Μ.Μ., αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς ή δυσλειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο.

Το δικαίωμα μετακίνησης με απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., πιστοποιείται με τη φόρτιση κομίστρου μηδενικής αξίας εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Α.Σ.Σ.Κ..

Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί, ενώ σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης μετατρέπονται σε κάρτες πλήρους κομίστρου.