Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει συμβάσεις προμήθειας και συντήρησης τροχαίου υλικού το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση, από τους αρμόδιους κατά νόμο δημόσιους φορείς, συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλλεϋ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς) εντός των ορίων αρμοδιότητας αυτών, εφόσον η υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ανωτέρω ευχέρεια ασκείται, κατά περίπτωση, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης κατόπιν σχετικού αιτήματος των παραπάνω αρμοδίων φορέων, καθορίζεται, επίσης, η αρμόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 33 με τίτλο «Συμβάσεις προμήθειας και συντήρησης τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς». Το παραπάνω άρθρο περιλαμβάνεται στις «άλλες διατάξεις» του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».