Τροχοί & TIR

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στις εισαγωγές μεταχειρισμένων

Μετά τη θέση σε πλήρη λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των Κατηγοριών
Πέμπτη 18/01/2024 - 11:02
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Μετά τη θέση σε πλήρη λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2 και O3» καθορίστηκαν με χθεσινή απόφαση του υπ. Μεταφορών τα στοιχεία που καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ).

Ειδικότερα ορίζεται ότι:

1. Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία:

α) Αριθμός πλαισίου,

β) κατηγορία (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3),

γ) κατασκευαστικός οίκος,

δ) μοντέλο, τύπος, παραλλαγή έκδοση,

ε) κυβισμός του κινητήρα,

στ) μέγιστο μικτό βάρος (αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1,Ο2,Ο3),

ζ) θέσεις καθημένων (αν πρόκειται για όχημα Μ1,Μ2,Μ3),

η) εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία,

θ) συνδυασμένες και σταθμισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

ι) ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή,

ια) ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον είναι υπόχρεο στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου),

ιβ) ημερομηνία άφιξης του οχήματος σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης,

ιγ) αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης,

ιδ) ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης,

ιε) ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα,

ιστ) εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

2. Επιπροσθέτως, στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται και τα εξής ψηφιοποιημένα αντίγραφα για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα:

α) η βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του,

β) το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του,

γ) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου,

δ) το παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα,

ε) η διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής και,

στ) το πιστοποιητικό ταξινόμησής του.

3. Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία της παρ. 1 και τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα της παρ. 2 του παρόντος στο Μ.Ε.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων ισχύει για όλα τα εισαγόμενα οχήματα που ταξινομούνται από 16 Ιανουαρίου 2024 ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής αυτών.

5. Η μη καταχώριση, η εκπρόθεσμη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. του μεταχειρισμένου οχήματος εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 προθεσμίας, επιφέρει χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια (500,00) έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώριση ανάλογα με την παράβαση. 

PreviousNext