Τεχνίτης ψηφιακού ταχογράφου

Τρί, 16/05/2023 - 10:06
Φωτό: vdo/electra s.a.

Μετά την υπ. απόφαση που καθορίζει τη λειτουργία των συνεργείων εγκατάστασης, ενεργοποίησης, βαθμονόμησης, ελέγχου, επιθεώρησης, επισκευής και απόσυρσης ψηφιακών ταχογράφων -πάτησε εδώ- ακολούθησε και η παρακάτω απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, που ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, του υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, καθώς και τις υποχρεώσεις των συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου, αλλά και τις κυρώσεις.

Προσόντα του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου

Τα προσόντα που απαιτούνται για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου είναι:

1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος μιας τουλάχιστον εκ των βεβαιώσεων ορθής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος των αναφερομένων στις περιπτ. α (μηχανοτεχνίτης), β (ηλεκτροτεχνίτης) και στ (τεχνίτης οργάνων) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περιπτ. α (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985, και

2. Ο υποψήφιος να έχει λάβει την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για την εκτέλεση των εργασιών όπως περιγράφονται πιο πάνω. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών και μπορεί να γίνει από τους παρακάτω φορείς:

α) από τμήμα εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης.

β) από εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσης ή μεταλυκειακής βαθμίδας, στο πρόγραμμα σπουδών του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται η αντίστοιχη εξειδικευμένη ύλη και οι ώρες διδασκαλίας.

γ) από αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση γίνεται από εκπαιδευτές που διαθέτουν βεβαίωση επάρκειας εκπαιδευτή τεχνιτών ψηφιακού ταχογράφου από το εργοστάσιο κατασκευής ταχογράφων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο φορέας επιμόρφωσης εκδίδει βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος, η οποία αναφέρει κατ΄ ελάχιστον τα στοιχεία του εκπαιδευομένου, τα στοιχεία του εκπαιδευτή, τον φορέα εκπαίδευσης, τον τόπο εκπαίδευσης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, τις ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Διαδικασία αναγγελίας

1. Ο υποψήφιος που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, του Παραρτήματος Ι. Η υπόψη αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο στην αρμόδια Αρχή.

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος εκ των αναφερομένων στις περιπτ. α, β και στ της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περιπτ. α και β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985.

γ. Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος.

δ. Βεβαίωση επάρκειας του εκπαιδευτή από το εργοστάσιο κατασκευής ταχογράφων.

2. Ύστερα από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια Αρχή χορηγεί στον υποψήφιο τεχνίτη την απαιτούμενη από τις ισχύουσες διατάξεις βεβαίωση ορθής αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου.

Εργασίες Ψηφιακού Ταχογράφου

Ο τεχνίτης ψηφιακού ταχογράφου παρέχει, κατ' ελάχιστο, για όλους τους εγκεκριμένους τύπους ψηφιακού ταχογράφου, τις κάτωθι υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας:

α) Εγκατάσταση

β) Ενεργοποίηση

γ) Βαθμονόμηση

δ) Χορήγηση πινακίδας τοποθέτησης

ε) Τοποθέτηση πινακίδας σφράγισης

στ) Διενέργεια περιοδικών ελέγχων

ζ) Επιθεώρηση νέων ή επισκευασμένων οργάνων

η) Επισκευή

θ) Απόσυρση ταχογράφου και χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τηλεφόρτωσης

ι) Σφράγιση

Υπεύθυνος Συνεργείου

1. Κάθε συνεργείο ταχογράφου έχει τουλάχιστον έναν (1) τεχνίτη ταχογράφου ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου είναι τεχνίτης ταχογράφου, δεν είναι υποχρεωτική η απασχόληση άλλου τεχνίτη ταχογράφου σε αυτό, πέραν του εκμεταλλευτή.

2. Το συνεργείο που απασχολεί πέραν του ενός (1) τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεούται όπως ορίσει έναν εξ αυτών ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ψηφιακού ταχογράφου εντός του συνεργείου.