Ανακοινώθηκε από το υπ. Μεταφορών ότι η ηλεκτρονική κλήρωση για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων και τη μετατροπή υφιστάμενων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)- ΤΑΞΙ αυτοκινήτων σε ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία είχε προγραμματιστεί και δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των καιρικών φαινομένων, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου, ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 305 (γραφείο Δ/ντή Επιβατικών Μεταφορών) στον 3ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).

Τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρίστανται στις ανωτέρω ηλεκτρονικές κληρώσεις ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα παρέμβασης επί της διαδικασίας και με την τήρηση των κανόνων και των μέτρων προστασίας, όπως έχουν οριστεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοΐου covid-19.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χορήγηση των αδειών σε όσους έχουν νόμιμα υποβάλει αίτηση, εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτηθέντων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση Περιφερειάρχη, αυτές οι άδειες μπορούν να χορηγηθούν για κάθε έδρα και για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων φυσικών ή νομικών προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησάντων, στην οποία συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με μία (1) συμμετοχή. Άδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.

β) Εφόσον ο αριθμός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα επαρκεί, προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους τους νομίμως αιτησαμένους, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νομίμως παραπάνω από μία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομένουσες διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησαμένων πλείονες της μίας άδειες. Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει καθένας από τους αιτησαμένους πλείονες της μίας άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε μειωμένες κατά μία. Οι εναπομένουσες άδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.

Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις διενεργούνται, για όλες τις έδρες Ε.Δ.Χ., από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μέχρι την 20ή Ιουνίου του έτους αδειοδότησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη των καταλόγων κληρωθέντων, ο Περιφερειάρχης εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφασή του για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτησαμένους τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.