Τροχοί & TIR

Τήρηση καταλόγων μηχανημάτων έργου και χειριστών και διαδικασία επίταξης από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλ
Πέμπτη 30/11/2023 - 10:37
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, στον ν. 4662/2020 (Α΄ 27) προστίθεται άρθρο 53Δ ως εξής:

«Άρθρο 53Δ

Τήρηση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταλόγων – μητρώων διαθέσιμων μηχανημάτων έργου και χειριστών και διαδικασία επίταξης με ανακοίνωση μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112».

1. H Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας κάθε περιφέρειας, καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας κάθε δήμου τηρεί κατάλογο - μητρώο διαθέσιμων μηχανημάτων έργου και των χειριστών τους για έργα διάνοιξης και καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών και αντιπλημμυρικών έργων με καταγραφή των ιδιοκτητών τους και των σχετικών χειριστών. Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιούνται ανά μήνα και κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

2. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στους καταλόγους - μητρώα διαθεσίμων μηχανημάτων και χειριστών οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα σε περίπτωση συνδρομής κινδύνου πολιτικής προστασίας. Κάθε εγγεγραμμένος στο μητρώο δεν επιτρέπεται να διατηρεί περισσότερες των δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης μηχανημάτων έργου με Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αν διατηρεί δύο (2) παράλληλες συμβάσεις μίσθωσης, υποβάλλει αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διακριτής χρήσης, ανά σύμβαση.

3. Σε περίπτωση κινδύνου πολιτικής προστασίας που διαβαθμίζεται ως άμεσος κίνδυνος («red code») ή κατάσταση ειδικής πολιτικής κινητοποίησης, λόγω κινδύνου πολιτικής προστασίας, διενεργείται επίταξη κάθε μηχανήματος έργου, καθώς και χειριστών εγγεγραμμένων στο μητρώο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή αίτημα του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου για παροχή συνδρομής, έναντι εύλογης αποζημίωσης.

4. Σε περίπτωση συνδρομής άμεσου κινδύνου δύναται, αντί φύλλου πορείας, να αποστέλλεται μήνυμα μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» για την επίταξη υπηρεσιών στον χειριστή και στο πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, για συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος, με πλήρη αναφορά όλων των στοιχείων που περιέχονται στο φύλλο πορείας. Το ανωτέρω μήνυμα επίταξης υπέχει θέση φύλλου πορείας και επισείει κάθε νόμιμη συνέπεια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών καθορίζονται το χρονικό διάστημα της επίταξης, τα αναγκαία στοιχεία για την καταχώριση στο μητρώο, ο τρόπος αποστολής των φύλλων πορείας, το περιεχόμενο και ο τρόπος αποστολής των μηνυμάτων επίταξης μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τη χρήση των μηχανημάτων και για τους χειριστές τους, το διάστημα για το οποίο καταβάλλεται, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταβολής της στους δικαιούχους».

PreviousNext