Τροχοί & TIR

Διαδικασία ανέλκυσης και συλλογής βυθισμένων οχημάτων από θεομηνία

Η διαδικασία ανέλκυσης και συλλογής βυθισμένων οχημάτων από θεομηνία σύμφωνα με το άρθρο 58 του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστα
Πέμπτη 30/11/2023 - 11:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Η διαδικασία ανέλκυσης και συλλογής βυθισμένων οχημάτων από θεομηνία σύμφωνα με το άρθρο 58 του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή θα γίνεται ως εξής:

1. Οχήματα που ήταν σταθμευμένα και παρασύρθηκαν σε παραθαλάσσιες περιοχές, ως άμεση συνέπεια φυσικών καταστροφών, με αποτέλεσμα να βυθιστούν σε θαλάσσιες περιοχές ή λιμένες – αλιευτικά καταφύγια όπου δεν υφίσταται φορέας διαχείρισης, ανελκύονται, για κατεπείγοντες λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, από την οικεία Περιφέρεια. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια Περιφέρεια συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με επιχείρηση που ειδικεύεται στις θαλάσσιες ανελκύσεις και εν συνεχεία με νόμιμα αδειοδοτημένη επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής και μεταφοράς Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) σύμφωνα με το π.δ. 116/2004 (Α΄ 81).

2. Η επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς που μετά την ανέλκυση παραλαμβάνει τα ΟΤΚΖ υποχρεούται να τα μεταφέρει για φύλαξη σε κατάλληλο χώρο για φύλαξη του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 116/2004, προκειμένου να αναζητηθούν από το αρχείο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους. Η κατά περίπτωση Περιφέρεια προβαίνει στην ανεύρεση των στοιχείων των ιδιοκτητών των οχημάτων, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και πληροφόρηση προς το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Εάν τα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ενημερώνει τον ιδιοκτήτη να παραλάβει με μέριμνά του το όχημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

3. Εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος, εντός της προθεσμίας της παρ. 2, συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004, εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή από την εγκατάσταση επεξεργασίας, εφόσον το όχημα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 116/2004, πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταστροφής αντίστοιχα, τα οποία είναι απαραίτητα για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης δεν βαρύνεται με τις δαπάνες απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να παραμείνει το όχημα στην ιδιοκτησία και κατοχή του, υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου, καταβάλλοντας τις δαπάνες αποθήκευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία όπου αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου, καθώς και τη συγκατάθεσή του αν πρόκειται περί τρίτου.

4. Εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν εντοπιστεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, τότε αυτό προωθείται προς επεξεργασία, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) και το π.δ. 116/2004. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση Καταστροφής αποστέλλεται από τον αρμόδιο για την έκδοσή του στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας για την οριστική διαγραφή του οχήματος από το σχετικό μητρώο. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, τότε αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. Η έκδοση του πιστοποιητικού ή βεβαίωσης καταστροφής δεν παρέχει το δικαίωμα στους εκδίδοντες να απαιτήσουν χρηματική αποζημίωση από τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του οχήματος. 

PreviousNext