Πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. (διακριτικό τίτλο) «MACEDONIAN LOGISTICS ΕΠΕ» μετά την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της επένδυσης από το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (4.802.225,10€), από τα οποία η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (1.200.556,30€) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενός ευρώ (1.728.801,00€), που αποτελεί ποσοστό 36% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ενώ το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.872.867,80€) που αποτελεί ποσοστό 39% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Υψηλή δυναμικότητα

Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ: 1.770.000 Κιλά/Έτος, ΝΩΠΟ ΦΟΡΤΙΟ: 7.100.000 Κιλά/Έτος, ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ (διακίνηση ανά παλέτα μ.ο. 800 κιλά): 6.480.000 κιλά/Έτος, ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ διακίνηση ανά παλέτα μ.ο. 10 κιλών picking): 36.480.000 κιλά/Έτος και η συνολική ισχύς σε 340,60 KW., Επίσης, οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 80,53 ΕΜΕ.

Η «MACEDONIAN LOGISTICS ΕΠΕ» λειτουργεί ως 3PL εταιρεία (παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό τρίτων) και εδρεύει στη Θέση «Μοίρα Πυραύλων» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβαλλαρίου του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.