Τροχοί & TIR

Υποχρεώσεις Μεταφορέων καυσίμων για τη διακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας

Μεταφορείς οι οποίοι παραλαμβάνουν, είτε από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., είτε από το εσωτερικό της χώρας, είτε από τρίτες χώρες, προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 2710 1971 έως και 2710 1999 και των δασμολογι
Τετάρτη 06/09/2023 - 09:32
Κοινοποίηση στα Social Media

Μεταφορείς οι οποίοι παραλαμβάνουν, είτε από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., είτε από το εσωτερικό της χώρας, είτε από τρίτες χώρες, προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 2710 1971 έως και 2710 1999 και των δασμολογικών κλάσεων 3403 και 3814, σε χύδην μορφή, υποχρεούνται να διακινούν αυτά στο εσωτερικό της χώρας, υπό την κάλυψη της Δήλωσης Γνωστοποίησης Παραλαβής, να κατέχουν αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης και να την επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων τελωνειακών και λοιπών ελεγκτικών αρχών, στο πλαίσιο της διαπίστωσης της νόμιμης διακίνησης των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 112 Β του ν. 2960/2001.

Να σημειωθεί ότι οι παραλήπτες των παραπάνω ενεργειακών προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τη Δήλωση Γνωστοποίησης Παραλαβής, εμπρόθεσμα, και να διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, οποιοδήποτε έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, των αρμόδιων τελωνειακών και λοιπών ελεγκτικών αρχών, στο πλαίσιο της διαπίστωσης της νόμιμης χρήσης των προϊόντων που παραλαμβάνουν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Β του ν. 2960/2001.

Η Δήλωση Γνωστοποίησης Παραλαβής υποβάλλεται:

α) Για παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την άφιξη της διακίνησης στο πρώτο σημείο εισόδου στη χώρα, 

β) για παραλαβή από το εσωτερικό της χώρας, πριν την έναρξη της διακίνησης,

γ) για την παραλαβή με εισαγωγή από τρίτη χώρα, κατά τον χρόνο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής.

Ακολουθεί η φόρμα της δήλωσης Γνωστοποίησης Παραλαβής όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του Μεταφορέα που πρέπει να συμπληρωθούν:

PreviousNext