Υποχρέωση γνωστοποίησης Σχολών ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Πέμ, 23/06/2022 - 13:24

Για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) οι οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των δραστηριοτήτων που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, και με αφορμή την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποιήσεων για τις δραστηριότητες αυτές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας NOTIFYBUSINESS, το υπ. Μεταφορών ενημερώνει ότι:

1. Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας οφείλουν να υποβάλουν γνωστοποίηση έως και την 16η Αυγούστου 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Κεφαλαίου ΚΔ του ν. 4442/2016 όπως ισχύει. Οι ΣΕΚΑΜ που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας οφείλουν να υποβάλουν γνωστοποίηση έως και την 29η Αυγούστου 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 154 του Κεφαλαίου ΚΓ του ν. 4442/2016 όπως ισχύει. Η υποβολή της γνωστοποίησης για τις υφιστάμενες σχολές γίνεται χωρίς καταβολή παραβόλου εκτός της περίπτωσης όπου μεταβάλλεται ο τόπος άσκησης της δραστηριότητας. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τηρεί στον χώρο λειτουργίας της σχολής, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο χώρος της σχολής διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις κατά περίπτωση (κ.υ.α. 219406/2021 και η υ.α. Γ5/219408/2021).

2. Όσον αφορά στην προϋπόθεση περί παροχής πρόσβασης σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που έχει προβλεφθεί για τους χώρους λειτουργίας των ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για απαίτηση που ισχύει για τα κτίρια από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου και ορίζονται οι προσαρμογές ανά περίπτωση, οι μεταβατικές διατάξεις για τα παλιά κτΙρια και οι διάφορες περιπτώσεις εξαιρέσεων. Aρμόδια Υπηρεσία για τα ισχύοντα σχετικά με το αναφερόμενο ζήτημα είναι η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, σύμφωνα με ενημέρωσή μας από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ενεργοποιείται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των γνωστοποιήσεων για τις ΣΕΚΑΜ και τις ΣΕΚΟΟΜΕΕ, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας NOTIFYBUSINESS. Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://www.notifybusiness.gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet. Από την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής δεν γίνονται δεκτές έγχαρτες γνωστοποιήσεις. Οι σχολές που έχουν ήδη υποβάλει έγχαρτη φόρμα γνωστοποίησης δεν υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης μέσω του συστήματος εκτός εάν χρειαστεί να γίνει μεταβολή στοιχείου της γνωστοποίησης.