Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις Μεταφορές

Δευ, 14/11/2022 - 12:43

Καθορίστηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022. Στους πίνακες υπολογισμού περιλαμβάνονται και οι Μεταφορές.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο υπολογισμός του αφορά στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Όταν δηλαδή από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρεί-την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε όλη την Επικράτεια. Στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών περιλαμβάνονται τα οχήματα, τα ανταλλακτικά, οι υπηρεσίες Μεταφορών και αποθηκεύσεων και ο Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή γίνεται στη βάση του πίνακα που ακολουθεί: