Τροχοί & TIR

Ζητoύνται πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τον ΟΣΕΘ

Τα καθήκοντά τους
Παρασκευή 01/03/2024 - 10:18
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΟΣΕΘ
Φωτό: ΟΣΕΘ

Ανακοινώθηκε από τον ΟΣΕΘ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 1η-3-2024, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 13-03-2024 , ημέρα Τετάρτη.

Γενική Περιγραφή Καθηκόντων

Στη σχετική ανακοίνωση δίδεται μια γενική περιγραφή των καθηκόντων, όπως:

Η Εταιρεία έχει σκοπό την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των δημόσιων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών λεωφορείων και μέσων, υπόγειων και επίγειων, σταθερής τροχιάς, καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών, με σκοπό τη μεταφορά και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών υψηλού επιπέδου και με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.

Από τους σκοπούς της εξαιρούνται:

α) Το σιδηροδρομικό έργο και εγκαταστάσεις που παρέχει ο ΟΣΕ, οι θυγατρικές του, οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, οι εταιρείες υποδομής και εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου και κάθε άλλος όμοιου αντικειμένου δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.

β) Το υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο των Κ.Τ.Ε.Λ. για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 2963/2001 (Α΄ 268) και ν. 4199/2013 (Α΄ 216). Η εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου από το Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. σύμφωνα και με το ν. 2898/2001 (Α΄71) και το άρθρο 17 του ν. 3897/2010 (Α΄208), υπάγεται στους σκοπούς και διατάξεις του παρόντος νόμου.

γ) Στους σκοπούς υπάγονται και τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα παράλληλα με τις 2 ισχύουσες διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄82) και του π.δ. 244/1987 (Α΄104).

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εκπονεί τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, συντονίζει και ελέγχει την παροχή του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα λεωφορεία, τα μέσα υπόγειας και επίγειας σταθερής τροχιάς και τα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς στην περιοχή ευθύνης της.

β. Ιδρύει θυγατρικές εταιρίες ή/και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών που παρέχουν αστικό συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή ευθύνης της.

γ. Αναθέτει και επιβλέπει συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες δημόσιων αστικών συγκοινωνιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εξυπηρέτηση του έργου της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

δ. Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς της και, κυρίως, στον καθορισμό, στην κατάργηση, στην επέκταση των γραμμών και στον καθορισμό των διαδρομών και δρομολογίων των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής.

ε. Εγκρίνει τον τύπο, τη μορφή, τη χωροθέτηση, τη διάταξη και την εγκατάσταση των στάσεων και των στεγάστρων που εγκαθίστανται από τους φορείς συγκοινωνιακού έργου και εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ώστε αυτός να λάβει την απόφαση της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4482/2017. Για την εγκατάσταση από την Ο.Σ.Ε.Θ. των στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτείων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναμονής οδηγών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Σ.Ε.Θ., δεν απαιτείται έγκριση ή άδεια από την Περιφέρεια, τους δήμους ή άλλη δημόσια αρχή. Αν άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από την Ο.Σ.Ε.Θ. στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, απαιτείται προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από την Ο.Σ.Ε.Θ. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο τύπος, η μορφή, η χωροθέτηση και κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με την εγκατάσταση από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο ή άλλον εμπλεκόμενο, απαιτείται νέα έγκριση από την Ο.Σ.Ε.Θ. στ. Ελέγχει τα προγράμματα δρομολόγησης των μέσων δημόσιας αστικής συγκοινωνίας.

ζ. Σχεδιάζει τους σταθμούς μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς.

η. Μελετά και εισηγείται προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μέτρα προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

θ. Εκπονεί και εφαρμόζει, στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών, τις ρυθμίσεις που αφορούν στην κυκλοφορία τους, τα μέτρα και τις μελέτες εγκατάστασης ειδικών σημάνσεων διαχωρισμού των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη κυκλοφορία, τις σημάνσεις επί του οδοστρώματος για τις λεωφορειο-λωρίδες, οριζόντιων και κατακόρυφων σημάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις, τις ειδικές διαμορφώσεις των πεζοδρομίων στις στάσεις και στις διασταυρώσεις, σχεδιάζει κ.α.

PreviousNext