Τροχοί & TIR

Απαγορεύεται κάθε δημόσια σύμβαση αν μετέχει Ρώσος ή ρωσική εταιρεία

Με εγκύκλιό του, το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων διευκρινίζει ότι απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο
Κοινοποίηση στα Social Media

Με εγκύκλιό του, το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων διευκρινίζει ότι απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, σε ή με:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία.

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις».

Ακόμη, η απαγόρευση σύναψης και συνέχισης της εκτέλεσης δεν περιορίζεται μόνο σε δημόσιες συμβάσεις με ή σε Ρώσους υπήκοους ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα στη Ρωσία, αλλά επεκτείνεται και σε δημόσιες συμβάσεις στις οποίες οντότητες και φορείς συμμετέχουν, υπό τις προδιαγραφόμενες στη σχετική ρύθμιση προϋποθέσεις, είτε στο πλαίσιο της κατοχής δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είτε στο πλαίσιο της υπεργολαβίας και της δάνειας εμπειρίας.

Τέλος, η εγκύκλιος τονίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη μεταβατική περίοδο. Συγκεκριμένα, η κατά τα ανωτέρω απαγόρευση σύναψης και συνέχισης της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δεν καταλαμβάνει την εκτέλεση έως τις 10 Οκτωβρίου 2022 συμβάσεων, που συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022.

PreviousNext