Τροχοί & TIR

ΦΙΧ και συνεργαζόμενα ΦΔΧ στις μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων (περιλαμβάνονται και τα μπάζα εκσκαφών - κατεδαφίσεων)

Νεότερες διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ.
Κοινοποίηση στα Social Media

Νεότερες διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020.

Στο κείμενο που ακολουθεί παρατίθενται οι απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις που εκτελούν τις σχετικές εργασίες σε επαγγελματική βάση. Διευκρινίζεται ότι στους εκτελούντες εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις όσοι εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση πρέπει να διαθέτουν, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ασφαλιστικού ορίου κατ’ ελάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη αφορά στη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος σχετίζεται με τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον κατά την άσκησή της. Σε περίπτωση που ο οργανισμός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς και επικίνδυνων αποβλήτων, το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η ασφαλιστική κάλυψη του οργανισμού ή της επιχείρησης δεν υποκαθιστά την ευθύνη τους εκ του νόμου, αλλά εξακολουθούν να ευθύνονται πρωτογενώς για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά τους στο περιβάλλον ή σε τρίτους.

Επιπλέον, για τους ανωτέρω αναφερόμενους ορίζεται η απαίτηση εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του (α) σχετικού νόμου, όπως ισχύει.

Α1. Εγγραφή επιχείρησης ή οργανισμού στο ΗΜΑ.

Αρχικά, απαιτείται η κατάλληλη συμπλήρωση της φόρμας «Εγγραφή Επιχείρησης / Οργανισμού» κατά τα ισχύοντα. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συμπλήρωσης, μέσω της πλατφόρμας χορηγείται στον ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ» για την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού, με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Α2. Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ.

Ι. Προϋποθέσεις καταχώρισης:

Για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, μετά την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού και πριν την καταχώριση της δραστηριότητας στο ΗΜΑ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

  • Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

  • Λίστα με τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.

  • Mέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν, είτε δημόσιας χρήσης είτε ιδιωτικής χρήσης, ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνεργαζόμενα.

Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε πως τα μέσα μεταφοράς δύνανται να μεταβάλλονται και σε κάθε μεταβολή αυτών θα πρέπει να ενημερώνεται η φόρμα καταχώρησης στο αντίστοιχο πεδίο και πάντως πριν την υλοποίηση των σχετικών εργασιών συλλογής και μεταφοράς.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη φόρμα «Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», όπου, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

1. Να επιλέξει τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

2. Να συμπληρώσει τους αριθμούς των αδειών κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων μέσων μεταφοράς, αντιστοιχίζοντας καθένα από αυτά με τον τύπο του και με το δικαίωμα χρήσης του (περιπτώσεις: ιδιόκτητο, μισθωμένο, συνεργαζόμενο). Ειδικά, στην περίπτωση χρήσης συνεργαζόμενων φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ), θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία των συνεργαζόμενων μεταφορικών επιχειρήσεων.

3. Να καταχωρίσει (upload) ασφαλιστική βεβαίωση, η οποία αφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν.4685/2020 και περιέχει κατ΄ ελάχιστον τον ασφαλιστικό κίνδυνο, τα ασφαλιστικά όρια και τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

4. Να καταχωρίσει (upload) την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. Α2.ΙΙ.1.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, μέσω της πλατφόρμας χορηγείται στον ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ» για την καταχώριση της «Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης [όπως: ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)], ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχες συμβάσεις με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ).

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις χρήσης συνεργαζόμενων ΦΔΧ για την εκτέλεση μιας εργασίας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, υπόχρεος για την καταχώριση στο ΗΜΑ των στοιχείων της εν λόγω εργασίας στην ετήσια απολογιστική Έκθεση Αποβλήτων είναι ο οργανισμός ή επιχείρηση που έχει οργανώσει τη συγκεκριμένη εργασία συλλογής και μεταφοράς.

PreviousNext