Σύμβουλος Safety audit για το έργο της ζεύξης Σαλαμίνας

Τρεις φορείς, οι Θαλής Μελετητική – Π. Τονιόλος & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. Θαλής Μελετητική Ε.Ε., Νικόλαος Ηλιού και Παναγιώτης Ψάλτης, προσκλήθηκαν από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στον έλεγχο της οδικής ασφάλειας (safetyaudit) των προμελετών οδοποιίας στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του Έργου της Υποθαλάσσιας 0δικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.