Τα έργα βελτίωσης των υποδομών Μεταφορών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τις προτάσεις της για τη βελτίωση των υποδομών Μεταφορών υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών σε περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο περιλαμβάνονται συνολικά 37 έργα, τα κυριότερα από τα οποία περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται το έτος ολοκλήρωσης του έργου και ο προϋπολογισμός του: