Σχέδιο εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο και άλλων αερίων από Ανανεώσιμες Πηγές», και την υλοποίηση του έργου «Σύνταξη και υποβολή στο ΥΠΕΝ εισήγησης σχεδίου εθνικής στρατηγικής για την προώθηση τεχνολογιών και εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αερίων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Το αντικείμενο της Ομάδας Διοίκησης Έργου θα περιλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή εισήγησης στο ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής και συγκεκριμένα:

  • Αναγνώριση του δυναμικού ανάπτυξης εφαρμογών υδρογόνου (και άλλων αερίων από ΑΠΕ) σε επιμέρους ενεργειακούς τομείς (ηλεκτροπαραγωγή, δίκτυο φυσικού αερίου, μεταφορές, βιομηχανία).

  • Υποβολή προτάσεων αναφορικά με μέτρα πολιτικής για την προώθηση εφαρμογών τεχνολογιών υδρογόνου και αερίων από ΑΠΕ.

  • Διερεύνηση και καταγραφή των τεχνικο-οικονομικών απαιτήσεων για τεχνολογίες και εφαρμογές υδρογόνου και αερίων από ΑΠΕ.

  • Εκπόνηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του οικείου αδειοδοτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, όπου αυτό απαιτείται.

  • Συγκριτική αξιολόγηση στρατηγικών λοιπών κρατών για την προώθηση του υδρογόνου.

  • Έλεγχος συμβατότητας προτεινόμενων εθνικών μέτρων και πολιτικών με Ευρωπαϊκές Στρατηγικές, δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων και διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Στη συνέχεια, η Ομάδα Διοίκησης του Έργου θα υποδείξει:

  • Τον Οδικό Χάρτη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών και εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αερίων από ΑΠΕ σε επιμέρους ενεργειακούς τομείς.

  • Τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής ανά ενεργειακό τομέα και χρήση.

  • Τα τεχνικο-οικονομικά στοιχεία για το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αερίων ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα για τους εγχώριους τομείς ενδιαφέροντος.