Τροχοί & TIR

Τιμές αποζημίωσης ανά ώρα εργασίας Μηχανημάτων Έργων και ανατρεπόμενων φορτηγών

Η Περιφέρεια Ηπείρου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλεί τους κατόχους Μηχανημάτων Έργων και Φορτηγών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Ηπείρου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλεί τους κατόχους Μηχανημάτων Έργων και Φορτηγών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λπ.) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για τη χρονική περίοδο του έτους 2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ. τηλέφωνα από την 20 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 08 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και με την οποία θα δηλώνεται:

1. Ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2. Τις περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων που μπορεί να επέμβουν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να δηλώσουν για μία ή και για περισσότερες περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας.

3. Θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας).

4. Ότι αποδέχονται τις τιμές όπως αυτές καθορίστηκαν με την υπ. αριθμ. 34/2530/03-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και να δηλώνουν τυχόν έκπτωση επί των προτεινόμενων τιμών.

Ο πίνακας των τιμών

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τον πίνακα των τιμών, όπως καθορίστηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν ως εξής:

PreviousNext