έλεγχος διεθνομεταφορέων

Απόσπαση οδηγών και έλεγχοι

10/08/2022 - 16:50

Μόνο οι οδηγοί μεταφορικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται για την τήρηση του κανονισμού 2020/1.057 περί