αχρηστευμένα οχήματα | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

αχρηστευμένα οχήματα

Διαγραφή κατεστραμμένων οχημάτων

Είναι δυνατή η οριστική διαγραφή ολοσχερώς κατεστραμμένων ή αχρηστευμένων οχημάτων τέλους κύκλους ζωής (ΟΤΚΖ) από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του υπ.