Είναι δυνατή η οριστική διαγραφή ολοσχερώς κατεστραμμένων ή αχρηστευμένων οχημάτων τέλους κύκλους ζωής (ΟΤΚΖ) από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Για οχήματα που έχουν, αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα από αρμόδια Δημόσια Αρχή της αλλοδαπής, καταστραφεί ή αχρηστευθεί ολοσχερώς σε κράτος- μη μέλος της E.E. (ενδεικτικά, συνεπεία εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων, εμπρηστικών ενεργειών, οδικών ατυχημάτων) παρέχεται στους κυρίους αυτών δικαίωμα υποβολής αίτησης προς οριστική διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την κατάθεση πιστοποιητικού καταστροφής από σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Παρομοίως, από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου δύνανται να διαγράφονται, χωρίς την κατάθεση πιστοποιητικού καταστροφής, περιπτώσεις ολοσχερώς κατεστραμμένων ή αχρηστευμένων οχημάτων σε κράτος- μέλος της Ε.Ε., όπου είναι αδύνατη η έκδοση αυτού από σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης λόγω αδυναμίας άντλησης των ελάχιστων απαιτήσεων του περιεχομένου του πιστοποιητικού καταστροφής σύμφωνα με την Απόφαση 2002/151/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρ. Κοινοτήτων.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, συνοδευόμενη από:

i. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος κατά τα ανωτέρω,

ii. δημόσιο έγγραφο εκδοθέν από την καθ’ ύλην αρμόδια Δημόσια Αρχή της αλλοδαπής ή άλλο έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η ολοσχερής καταστροφή του οχήματος

iii. τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) του οχήματος, εφόσον υφίστανται, ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η καταστροφή τους.

Η ακρίβεια του περιεχομένου των δικαιολογητικών ii και iii πιστοποιείται από επίσημη μετάφραση αυτών, σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία..

Για την καταχώρηση της διαγραφής του Ε.Ι.Χ οχήματος ή του Φ.Ι.Χ. κατηγορίας Ν1 στο «ON LINE» Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου, επιλέγεται από το Μενού Καταχωρήσεων η διαδικασία «Ι5-Ο». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτυπώνεται και χορηγείται στον αιτούντα βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος με ημερομηνία που ανατρέχει κατά τρόπο αναδρομικό στη δια του ως άνω δημοσίου εγγράφου πιστοποιούμενη ημερομηνία καταστροφής του οχήματος. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλονται οι σχετικές ποινές κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως.