ελληνοαλβανική συμφωνία | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ελληνοαλβανική συμφωνία

Τι ισχύει με τις αλβανικές άδειες οδήγησης

Ελλάδα και Αλβανία (αναφέρονται στο εξής ως Συμβαλλόμενα Μέρη) έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή ισχυουσών αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη μια ή την άλλη χώρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτού, σε κατόχους αδειών οδήγησης στους οποίους έχει παρασχεθεί συνήθης διαμονή στο έδαφος