Τι ισχύει με τις αλβανικές άδειες οδήγησης

Παρ, 03/01/2020 - 14:25

Ελλάδα και Αλβανία (αναφέρονται στο εξής ως Συμβαλλόμενα Μέρη) έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή ισχυουσών αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη μια ή την άλλη χώρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτού, σε κατόχους αδειών οδήγησης στους οποίους έχει παρασχεθεί συνήθης διαμονή στο έδαφος του αντίστοιχου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Επίσης, οι δύο χώρες αναγνωρίζουν για οδήγηση στο έδαφός τους τις εθνικές άδειες οδήγησης, οι οποίες εκδίδονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος εντός της περιόδου ισχύος αυτών.

Η άδεια οδήγησης, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα πάψει να ισχύει για την οδήγηση στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους από την ημερομηνία κατά την οποία αποκτά ο κάτοχος αυτής της άδειας οδήγησης συνήθη διαμονή στο εν λόγω άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Εάν ο κάτοχος μιας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους αποκτήσει συνήθη διαμονή στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι αρμόδιες αρχές του άλλου αυτού Συμβαλλόμενου Μέρους θα ανταλλάξουν την άδεια χωρίς να ζητήσουν τη διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών δοκιμασιών.

Οι αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους, οι οποίες προβαίνουν στην ανταλλαγή θα ζητήσουν ιατρικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι ένα πρόσωπο είναι ικανό από ιατρικής απόψεως για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων συγκεκριμένης κατηγορίας.

Για την υλοποίηση αυτής της διάταξης, οι κάτοχοι των Αδειών Οδήγησης πρέπει να έχουν την ηλικία η οποία προβλέπεται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών για την έκδοση της κατηγορίας για την οποία ζητούν την ανταλλαγή.

Κατά τη στιγμή της ανταλλαγής των αδειών οδήγησης, οι ισοδύναμες κατηγορίες αδειών οδήγησης των Συμβαλλόμενων Μερών θα αναγνωρίζονται βάσει τεχνικών πινάκων ισοδυναμίας. Οι εν λόγω πίνακες μαζί με έναν κατάλογο δειγμάτων αδειών οδήγησης περιλαμβάνονται στη σχετική ελληνοαλβανική συμφωνία και έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.