Γιάννης Νικολαΐδης

Στο εργοτάξιο με ΜΑΝ TGS 41.470