ΚΗΜΔΗΣ

Μεταφορικό έργο 420.000 ευρώ

07/05/2021 - 13:26

Ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από