Τροχοί & TIR

Μεταφορικό έργο 420.000 ευρώ

Ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, γ
Παρασκευή 07/05/2021 - 13:26
Κοινοποίηση στα Social Media

Ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου που θα αναλάβει «τη μεταφορά υλικών μεταξύ των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και τη μεταφορά υλικών από τις Κεντρικές αποθήκες του Οργανισμού προς τις υπηρεσίες του & αντίστροφα για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με προϋπολογισθείσα δαπάνη παράτασης έως έξι (6) μήνες 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Σημειώνεται πως η ανάθεση αφορά στο σύνολο του έργου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η παρούσα σύμβαση απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/4/2021.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 1/6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.

Πληροφορίες: 210 9989797, Δ. Φωτεινού.

PreviousNext