μισθωμένα φορτηγά

Και με μισθωμένα ΦΔΧ οι ΙΜΕ ΕΠΕ

Οι ρυθμίσεις των γενικών διατάξεων περί ΕΠΕ δεν περιορίζει τη δυνατότητα των ΙΜΕ ΕΠΕ να δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές και με ΦΔΧ ιδιόκτητα