Και με μισθωμένα ΦΔΧ οι ΙΜΕ ΕΠΕ

Δευ, 02/01/2023 - 14:32

Οι ρυθμίσεις των γενικών διατάξεων περί ΕΠΕ δεν περιορίζει τη δυνατότητα των ΙΜΕ ΕΠΕ να δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές και με ΦΔΧ ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

Στη διευκρίνηση αυτή προέβη το Υπ. Μεταφορών κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν τη δυνατότητα ή μη των ΙΜΕ να αποκτούν κατά κυριότητα ή να μισθώνουν ΦΔΧ.

Η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος αναφέρει: «Οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ), οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 περ. γ’ ν.3887/2010 (Α’ 174) συνεχίζουν να λειτουργούν με αυτή τη νομική μορφή έως και τις 27 Ιανουαρίου 2024 (βλ. σχετική εγκύκλιο), αποτελούν εταιρείες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που διέπονται από τη νομοθεσία περί ΕΠΕ με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου 3 ν. 383/1976.

 Μεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών της ΙΜΕ είναι η υποχρέωση των εταίρων να εισφέρουν ως παρεπόμενη παροχή στην εταιρεία την άσκηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του ΦΔΧ τους. 

Η ύπαρξη των ανωτέρω ειδικών ρυθμίσεων για τις ΙΜΕ δεν συνεπάγεται από πλευράς νομοθεσίας μεταφορών τον περιορισμό της δυνατότητας αυτών των εταιρειών, με εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί ΕΠΕ, να δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και με ΦΔΧ ιδιόκτητα ή μισθωμένα».