Ναύλος

Κόστος ναύλων φορτηγών

Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση (3323 – ΦΕΚ 730/Β/2015) οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων, οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου για όλες

Φίλτρα