Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση (3323 – ΦΕΚ 730/Β/2015) οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων, οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου για όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τις κυριότερες από αυτές τις συνδέσεις, ενώ για διάφορες άλλες δευτερεύουσες συνδέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο παραπάνω ΦΕΚ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέες τιμές αφορούν σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση.