νομική μορφή

Η ΜΑΝ TRUCK & BUS άλλαξε νομική μορφή και από AG (German stock corporation) έγινε SE (Societas Europaea).

Άλλαξε νομική μορφή η ΜΑΝ TRUCK & BUS

26/03/2019 - 14:00

Ολοκληρώθηκε η αλλαγή της νομικής μορφής της ΜΑΝ TRUCK & BUS. Έτσι, από AG (German stock corporation) έγινε SE (Societas Europaea). Η νέα νομική