παράβολα διπλώματος οδήγησης

Τα παράβολα για δίπλωμα, επέκταση, ανανέωση και Π.Ε.Ι.

Με τον πρόσφατο νόμο 4850/2021 αναπροσαρμόστηκε το καταβαλλόμενο αντίτιμο σε παράβολα αδειών οδήγησης (αρχικές χορηγήσεις, επεκτάσεις, ανανεώσεις),

Φίλτρα