Με τον πρόσφατο νόμο 4850/2021 αναπροσαρμόστηκε το καταβαλλόμενο αντίτιμο σε παράβολα αδειών οδήγησης (αρχικές χορηγήσεις, επεκτάσεις, ανανεώσεις), από 50,00 € σε 60,00 €.

Επειδή όμως από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η παραπάνω αναπροσαρμογή της τιμής στα ηλεκτρονικά παράβολα ολοκληρώθηκε στις 17 Νοέμβρη 2021, έγινε γνωστό από το υπ. Μεταφορών ότι τα παράβολα που ήδη έχουν εκδοθεί για άδειες οδήγησης με την τιμή των πενήντα (50,00) ευρώ ή των ενενήντα οκτώ (98,00) ευρώ (ενοποιημένο), γίνονται αποδεκτά από όλες τις Υπηρεσίες του υπ. Μεταφορών.

Με την ευκαιρία να προσθέσουμε ότι για τη χορήγηση ή την ανανέωση, οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων. Επίσης, το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), ισούται με το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.

Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται μετά από παραπομπή για επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για Π.Ε.Ι.

Εξάλλου, για την αντιμετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του έργου της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για κάθε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιου οδηγού ή οδηγού εκτός της περίπτωσης απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), καθώς και για κάθε θεωρητική εξέταση, καταβάλλεται το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους.

Προκειμένου οδηγός να συμμετάσχει και σε εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης, ανεξάρτητα της κατηγορίας οδήγησης που είτε κατέχει είτε θα του χορηγηθεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση απόκτησης Π.Ε.Ι. (επιβατών ή εμπορευμάτων), καθώς και για κάθε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς οδηγού το ποσό των είκοσι (20) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους.

Τέλος, για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης καταβάλλεται το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, ενώ σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας και το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.