Π.Ο.Α.Σ.

Πληρώθηκαν τα φοιτητικά στα ΚΤΕΛ για το 2022

Με απόφαση του υπ. Κώστα Καραμανλή, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, συνολικού ύψους «Δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ»(15.350.

Πληρωμή ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, συνολικού ύψους 11.772.000,00€, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του

Φίλτρα