Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, συνολικού ύψους 11.772.000,00€, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αφορά στον ειδικό φορέα 1039-203-0000000, Α.Λ.Ε. 2310803021, οικονομικού έτους 2021, για χορήγηση αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε και Κ.Τ.Ε.Λ. που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ. και στην Π.Ο.Α.Σ., για την προκαλούμενη δαπάνη της παροχής του δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους στα αστικά και υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ.

Επίσης, εγκρίθηκε η πληρωμή ποσού 116.410 ευρώ προς πέντε δικαιούχους ιδιοκτήτες Λ.Δ.Χ. ΚΤΕΛ Α.Ε. σε εκτέλεση της υπ. απόφασης 168972/28-06-21.