Ποιοι ιδιοκτήτες Μηχανημάτων Έργων απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου έργων

Οι επιτηδευματίες, π.χ., οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση σκυροδέματος ή τις μεταφορές αγαθών
και οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων για την παράδοση του σκυροδέματος ή τις μεταφορές των αγαθών αντίστοιχα,
δεν θα υποχρεούνται γι' αυτά σε τήρηση βιβλίου έργων, αδιάφορα αν συμφωνούν με τους πελάτες την καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής για την χρήση των εν λόγω μηχανημάτων έργων ή όχι.