Πρόσβαση στο επάγγελμα

Όπως όλοι γνωρίζετε, σήμερα ισχύει η οδηγία 26 του 1996 που καθορίζει τους όρους για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα. Έχουν ωστόσο περάσει σχεδόν 13 χρόνια και στο διάστημα αυτό επήλθαν σημαντικές ανακατατάξεις κυρίως στους εργαζόμενους στον Κλάδο στα διάφορα κράτη μέλη, ενώ εντοπίστηκαν πλήθος δυσλειτουργιών από την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού.

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 2009.

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιανουαρίου που κυκλοφορεί παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία σχετικά με τις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, τον διαχειριστή μεταφορών, τις εγκαταστάσεις, τη χρηστοήθεια, τη χρηματοπιστωτική ικανότητα, την απαίτηση επαγγελματικής επάρκειας