Καμποτάζ (ενδομεταφορές)

Αν και ο νέος κανονισμός δίνει περισσότερες ευκαιρίες στα ξένα αυτοκίνητα να πραγματοποιούν μεταφορές στο έδαφος άλλης κοινοτικής χώρας και προβλέπει μάλιστα την πλήρη κατάργηση του καμποτάζ και την απελευθέρωση των ενδοκοινοτικών μεταφορών από 01/01/2014, ωστόσο, αφήνει «παράθυρα» στα κράτη μέλη να λαμβάνουν ειδικά μέτρα διατήρησης ορισμένων περιορισμών στο έργο των ξένων φορτηγών στο έδαφος της ώρας υποδοχής.

Ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν και τώρα, όπως π.χ. ο αποκλεισμός των νέων χωρών μελών της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Μάλτα, Κροατία κ.ά.) από τη διενέργεια ενδομεταφορών (καμποτάζ) στο έδαφος π.χ. της Ελλάδας.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι μεταφορείς επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα, έως και τρεις ενδομεταφορές αφού εκτελέσουν διεθνή μεταφορά με αφετηρία άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και προορισμό το κράτος μέλος υποδοχής, και αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς. Η άδεια εκτέλεσης αυτών των ενδομεταφορών δεν προϋποθέτει την πλήρη εκφόρτωση του οχήματος.

Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο των ενδομεταφορών πριν από την αναχώρηση από το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της διεθνούς μεταφοράς εισόδου.

Οι ενδομεταφορές μπορεί επίσης να πραγματοποιούνται εντός κράτους μέλους από το οποίο πρέπει το όχημα να διέλθει μετά την εκφόρτωση στο κράτος μέλος έκδοσης κατά την εκτέλεση διεθνούς μεταφοράς υπό την προϋπόθεση ότι ο συντομότερος δρόμος επιστροφής διέρχεται από αυτό το κράτος μέλος και ότι η ενδομεταφορά ολοκληρούται εντός 7ημέρου από την εκφόρτωση στο κράτος έκδοσης.

Οι περιορισμοί στον αριθμό και τη διάρκεια των ενδομεταφορών αίρονται βαθμιαία. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο αριθμός των ενδομεταφορών των οποίων γίνεται μνεία στην παράγραφο 2 αυξάνεται σε επτά. Την 1η Ιανουαρίου 2014 όλοι οι περιορισμοί στον αριθμό και τη διάρκεια των ενδομεταφορών αίρονται.

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με τη διεθνή μεταφορά στο πλαίσιο της οποίας αφίχθη στο κράτος μέλος υποδοχής και κάθε μετέπειτα ενδομεταφορά που πραγματοποιήθηκε σε αυτό.

Οι εν λόγω αποδείξεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία για κάθε μεταφορά:

α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και την υπογραφή του αποστολέα
β) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και την υπογραφή του μεταφορέα
γ) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και την υπογραφή και την ημερομηνία παράδοσης, αφού παραδοθούν τα εμπορεύματα
δ) τον τόπο και την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων και τον τόπο που έχει ορισθεί για την παράδοση
ε) την κοινώς αποδεκτή περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων και τη μέθοδο συσκευασίας τους και, σε περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, την γενικώς αναγνωρισμένη περιγραφή τους, καθώς και τον αριθμό των δεμάτων, και τα ειδικά τους σήματα και αριθμούς
στ) το μικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους εκφρασμένη με άλλο τρόπο
ζ) τον αριθμό των πινακίδων κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκούμενου.

Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε η φορτωτική ή κάθε άλλο έγγραφο μεταφοράς.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζουν ένα κράτος μέλος να επιτρέπει στους μεταφορείς εμπορευμάτων από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να εκτελούν εντός της επικράτειάς του αριθμό ενδομεταφορών απεριόριστο ή ανώτερο εκείνου που ορίζεται παραπάνω, χωρίς χρονική προθεσμία για την τελευταία εκφόρτωση, ή με χρονική προθεσμία μεγαλύτερη εκείνης που ορίζεται. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού παραμένουν έγκυρες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις υφιστάμενες άδειες και τις άδειες που εκδίδουν μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Η εισερχόμενη ή εξερχόμενη μεταφορά αγαθών οδικώς ως σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ δεν εμπίπτει στον ορισμό των ενδομεταφορών.

Διατήρηση των περιορισμών

Μετά την άρση των περιορισμών και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς μεταφορών κράτους μέλους σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή η οποία προκαλείται από τη διενέργεια ενδομεταφορών ή επιδεινώνεται από αυτήν, οιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή με σκοπό την έγκριση μέτρων διασφάλισης, ενημερώνει δε την Επιτροπή και της κοινοποιεί τα μέτρα που προτίθεται να λάβει όσον αφορά τους εγκατεστημένους στην επικράτειά του μεταφορείς.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

- ως "σοβαρή διατάραξη της αγοράς μεταφορών κράτους μέλους σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή" νοείται η ύπαρξη ειδικών προβλημάτων της αγοράς ώστε να υφίσταται σοβαρό και δυνάμει διαρκείας πλεόνασμα προσφοράς έναντι της ζήτησης, το οποίο συνεπάγεται απειλή για την οικονομική σταθερότητα και την επιβίωση σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων οδικών μεταφορών,

- ως "γεωγραφική περιοχή" νοείται περιοχή η οποία καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια κράτους μέλους ή τμήμα αυτής ή εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια άλλων κρατών μελών ή τμήμα αυτής.
Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση συγκεκριμένα βάσει των στοιχείων του τελευταίου τριμήνου, αποφασίζει εντός μηνός από της λήψεως του αιτήματος από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εάν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων διασφάλισης και, εάν είναι, τα εγκρίνει.

Τα μέτρα δύναται να περιέχουν την προσωρινή εξαίρεση της σχετικής περιοχής από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.