Παρατείνεται εκ νέου μέχρι τις 31-12-2014 η προθεσμία για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ Νομαρχιακών μεταφορών σε άδειες Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών (η αρχική προθεσμία έληξε 27/1/2013). Η προθεσμία δίνεται προκειμένου οι Νομαρχιακοί μεταφορείς να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, ώστε να αναγράφει "Εθνικές" ή "Εθνικές και Διεθνείς" μεταφορές. Η νέα προθεσμία αλλαγής των αδειών αφορά τους νομαρχιακούς μεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους ΦΔΧ του ν. 1073/1980, του ν.δ. 531/1970 και κατόχους νομαρχιακών βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων.
Οι μεταφορείς νομαρχιακών μεταφορών προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα διενέργειας εθνικών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, ώστε στο σχετικό πεδίο να αναγραφεί «Εθνικές Μεταφορές» ή «Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές». Σημειώνεται ότι από την 27η Ιανουαρίου 2012 τα είδη οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι δύο (Εθνικές και Διεθνείς), συνεπώς οι μεταφορείς που διαθέτουν Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών θα πρέπει άμεσα να προσαρμοστούν στις διατάξεις του νέου νόμου αντικαθιστώντας τα έντυπα των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ.
Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τις ήδη λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 ή προγενέστερων αυτού (μεταφορείς νομαρχιακών μεταφορών με Φ.ΔΧ. μικτού βάρους μέχρι 6 τόνους ή μεταφορείς βυτιοφόρων λυμάτων). Επειδή, όπως αναφέρθηκε, για την προσαρμογή στο νέο νόμο απαιτείται η έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, παρέχεται προθεσμία ενός χρόνου και έξι μηνών (μέχρι 27-7-2013) προκειμένου να αντικατασταθούν οι άδειες κυκλοφορίας νομαρχιακών Φ. Δ.Χ.