Τροχοί & TIR

Περιπτώσεις μη αναγκαστικής ακινησίας οχήματος

Αιτήματα φορολογουμένων για θέση σε ακινησία των οχημάτων τους, δεν θα γίνονται δεκτά αν λόγω σοβαρής παράβασης έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας. Αυτό προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο της Γε
Παρασκευή 02/11/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Αιτήματα φορολογουμένων για θέση σε ακινησία των οχημάτων τους, δεν θα γίνονται δεκτά αν λόγω σοβαρής παράβασης έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΔΕΕ, στην οποία διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Με τις ισχύουσες διατάξεις ορίζεται ότι για ένα όχημα που εντοπίζεται ανασφάλιστο ή/και εμπλέκεται σε ατύχημα όντας ανασφάλιστο, μπορεί πλέον να επιστρέφονται η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. Επομένως, διευκρινίζεται ότι δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για τη θέση οχήματος σε αναγκαστική ακινησία η παρακράτηση των στοιχείων οχήματος από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος, διότι τα στοιχεία κυκλοφορίας δύναται να επιστρέφονται στον κάτοχο ανά πάσα στιγμή, με την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου.

Η κατάσχεση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος από δημόσια αρχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να συνιστά λόγο αναγκαστικής ακινησίας μόνο σε περιπτώ σεις που οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ως υποχρεωτική την παρακράτηση των στοιχείων από την δημόσια αρχή για το διάστημα αυτό.

Μετά τις παραπάνω διευκρινίσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων ενημέρωσε τις ΔΟΥ όλης της χώρας να μη κάνουν δεκτά αιτήματα φορολογουμένων περί θέσης του οχή-

ματός τους σε αναγκαστική ακινησία, τα οποία υποβάλλονται με το δικαιολογητικό της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία, λόγω κυκλοφορίας του οχήματος ως ανασφάλιστου, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν – καταρχήν – παρακρατηθεί τα στοιχεία αυτά, καθώς η παρακράτηση αυτή δεν είναι πλέον δεσμευτική και αίρεται άμεσα με την καταβολή του σχετικού προστίμου.

Τέλος, η ΑΑΔΕ, υπενθυμίζει στις ΔΟΥ ότι όταν η κατάσχεση/παρακράτηση αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (π.χ. 3, 6 ή 9 μηνών) τα σχετικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά, και αυτό ανεξαρτήτως του εάν αφορούν υποχρεωτική παρακράτηση για το χρονικό αυτό διάστημα ή αφορούν παρακράτηση που αίρεται με την καταβολή τυχόν προβλεπόμενου προστίμου ή προσκόμισης δελτίου τεχνικού ελέγχου κλπ.

Στο ίδιο τεύχος #367

PreviousNext