Παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες η ισχύς των εκδοθέντων από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έκτοτε Δ.Ε.Ε. ως εξής:

  • με ημερομηνία λήξης (3ετίας) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021

  • των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά τη 10μηνη παράτασή της (με σχετική εγκύκλιο) βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Η παράταση δίδεται στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων πολιτών και της διευκόλυνσης του έργου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη:

  • των δυσχερειών που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

  • την προφανή δυσκολία στον υπολογισμό της καταληκτικής ημερομηνίας ισχύος των Δ.Ε.Ε. λόγω της πολυπλοκότητας που έχουν επιφέρει ως συνέπεια οι αναγκαίες διαδοχικές παρατάσεις.