Τροχοί & TIR

Άδεια για καντίνα. Με διαγωνισμό η πώληση φαγητού επί του δρόμου

Η χορήγηση άδειας καντίνας και η διάθεση των θέσεων για πώληση φαγητού επί του δρόμου γίνονται με προκήρυξη του δήμου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά. Με
Τετάρτη 27/09/2023 - 16:28
Κοινοποίηση στα Social Media

Η χορήγηση άδειας καντίνας και η διάθεση των θέσεων για πώληση φαγητού επί του δρόμου γίνονται με προκήρυξη του δήμου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Με βάση την ισχύουσα από φέτος νομοθεσία (νόμος 5042/23), τα ελάχιστα στοιχεία που περιλαμβάνει η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι τα εξής:

α. τα όρια των διαστάσεων των επιχειρήσεων,

β. ο συγκεκριμένος χώρος κάθε θέσης,

γ. τα πωλούμενα είδη,

δ. η χρονική διάρκεια χορήγησης της θέσης

ε. Η διάρκεια χορήγησης άδειας δραστηριοποίησης είναι από ένα (1) μήνα έως τρία (3) έτη με δικαίωμα ανανέωσης. Ο κάτοχος ανανεώνει τη θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο χρονικό διάστημα, αποδεχόμενος το οικονομικό τίμημα που του προτείνει ο δήμος. Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση επαναπροκηρύσσεται με τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού το ανωτέρω προσφερθέν τίμημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη έχουν οι κάτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα):

α) επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και

β) κινητών καντινών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 (Β΄ 2161) απόφαση του υπουργού Υγείας.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής ο υποψήφιος υποβάλλει:

α) έναρξη δραστηριοτήτων από τη φορολογική αρχή και βεβαίωση ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΤΑXIS). Η δραστηριοποίηση θα αφορά στους ΚΑΔ: 56.10.19.01 (κινητές καντίνες) και 56.10.19.09 (επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους),

β) πιστοποιητικό υγείας,

γ) δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην απόφαση λειτουργίας του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών,

δ) δικαιολογητικά –πιστοποιητικά προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων,

ε) για τα νομικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέρω, απαιτούνται η υποβολή κωδικοποιημένου ισχύοντος καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. του νομικού προσώπου, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης και του κανονισμού λειτουργίας, ανακαλείται με απόφαση του οικείου δήμου η άδεια του πωλητή στον συγκεκριμένο χώρο παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών.

Η άδεια δραστηριοποίησης στην εν λόγω αγορά, φέρει τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. Την αρχή που κάθε φορά τη χορηγεί, τη θέση δραστηριοποίησης, τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.

β. Τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας του πωλητή.

γ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής. Για την αναγραφή των στοιχείων αυτών, απαιτείται έναρξη δραστηριότητας από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (TAXIS).

δ. Στις περιπτώσεις πρόσληψης υπαλλήλου, τα στοιχεία των υπαλλήλων (αριθμός ταυτότητας ή άδειας διαμονής, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας).

ε. Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή με αντικείμενο καντίνα, εφόσον το επιθυμούν, μετέχουν στις υπαίθριες αγορές του παρόντος χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στη διαδικασία της παρ. 7, εντός της δημοτικής ενότητας/διαμερίσματος όπου ανήκουν.

Αυτοκινούμενη ή ρυμουλκούμενη καντίνα

Αν πρόκειται, για καινούρια αυτοκινούμενη καντίνα, ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί την ισχύουσα γι’ αυτήν έγκριση τύπου. 

Αν έχει γίνει διασκευή στη χώρα μας, απαιτείται η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ισχύουσα έγκριση τύπου πλαισίου, δήλωση για το αµάξωµα κ.λπ.

Αν η καντίνα είναι πάνω σε μεταχειρισμένο όχημα και έχει ήδη κυκλοφορήσει στο εξωτερικό, απαιτείται η ύπαρξη της ξένης άδειας κυκλοφορίας. Αν έχει κυκλοφορήσει ήδη στη χώρα μας, τότε απαιτείται η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για την τεκµηρίωση της εγκεκριμένης διασκευής.

Αν η καντίνα δεν είναι μηχανοκίνητη, αλλά είναι ρυμουλκούμενη και καινούρια, απαιτείται πάλι ισχύουσα έγκριση τύπου, ενώ, αν έχει γίνει διασκευή του ρυμουλκούμενου στη χώρα μας, απαιτείται έγκριση τύπου πλαισίου και δήλωση καταλληλόλητας του αμαξώματος.

Επίσης, για ρυμουλκούμενη καντίνα, αλλά μεταχειρισμένη, απαιτείται η ύπαρξη της ξένης άδειας κυκλοφορίας (αν έχει εισαχθεί από το εξωτερικό), ενώ αν έχει διασκευαστεί στη χώρα μας απαιτείται η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για την τεκµηρίωση της εγκεκριμένης διασκευής. Αν πάλι, ήδη κυκλοφορεί στη χώρα μας απαιτείται η ύπαρξη προηγούµενου υπηρεσιακού σηµειώµατος, που εκδίδεται από την υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας.

PreviousNext