Τροχοί & TIR

Άδειες ΕΔΥΜ. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Από την Πέμπτη 3/11/2022 έως και Παρασκευή 2/12/2022, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δέχεται αιτήσεις, για τη χορήγηση 60 πολυμερών αδειών διέλευσης ΕΔΥΜ, έτους 2023. Άδεια ΕΔΥΜ λαμβάνουν μόνο
Τρίτη 01/11/2022 - 11:39
Κοινοποίηση στα Social Media

Από την Πέμπτη 3/11/2022 έως και Παρασκευή 2/12/2022, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δέχεται αιτήσεις, για τη χορήγηση 60 πολυμερών αδειών διέλευσης ΕΔΥΜ, έτους 2023.

Άδεια ΕΔΥΜ λαμβάνουν μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO IV και άνω.

Η χορήγηση των αδειών θα γίνει κατ’ αύξοντα αριθμό για τις πρώτες πενήντα (50) άδειες, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δικαιούχων που θα καταρτιστεί κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικής χρήσης των αδειών, με βάση τις καταχωρίσεις του βιβλίου δρομολογίων έτους 2022.

Οι υπόλοιπες δέκα (10) άδειες θα διατεθούν σε μεταφορείς που δεν ήταν δικαιούχοι άδειας ΕΔΥΜ για το έτος 2022, εφόσον αποδεικνύουν ότι διενεργούν τριγωνικές μεταφορές όπως αναφέρεται στη συνέχεια (παρ.Δ).

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

1. Να έχουν δικαίωμα διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

2. Να κατέχουν εγκριτική απόφαση λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για μεταφορική επιχείρηση προ ισχύος του νόμου 3887/10, ή βεβαίωση λειτουργίας για μεταφορική επιχείρηση του νόμου 3887/10.

3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (ειδικά για τις μεταφορικές επιχειρήσεις με μορφή ΙΜΕ/ΕΠΕ απαιτείται και ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα όλων των μελών της εταιρείας).

4. Τα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO IV και άνω) εφοδιασμένα με Cop Document και να κυκλοφορούν νομίμως ως Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Πέμπτη 3/11/2022 έως και Παρασκευή 2/12/2022 στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Aναστάσεως 2 – Τ.Κ.:10191 Παπάγος, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dem@yme.gov.gr.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο, στην περίπτωση νομικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ ΕΠΕ κ.λπ.) και με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. Γ.

1. Στις αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, ως εξής:

• Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης.

• Ταχυδρομική διεύθυνση με τον αντίστοιχο ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της επιχείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας.

• Υπογραφή του αιτούντος (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

• Αριθμός ΦΔΧ κατηγορίας EURO IV και άνω, με τους αριθμούς κυκλοφορίας αυτών καθώς και την κατηγορία εκπομπών καυσαερίων κάθε οχήματος (EURO IV, EURO V κ.λπ.).

• Η κατηγορία EURO (EURO IV, EURO V κ.τ.λ.) των οχημάτων για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί η άδεια ΕΔΥΜ. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις αφορούν μια άδεια ΕΔΥΜ ανά μεταφορική επιχείρηση. Επίσης, η κατηγορία EURO που θα δηλωθεί καλύπτει και φορτηγά ανώτερης κατηγορίας πχ άδεια για EURO IV μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από φορτηγά EURO V)

2. Ως ημερομηνία αίτησης θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης του αριθμού πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με παρουσία στην Υπηρεσία, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για όσες αιτήσεις ταχυδρομηθούν και η ημερομηνία αποστολής για αυτές που θα σταλούν με ταχυμεταφορά.

3. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αν ο αριθμός των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι μικρότερος των εξήντα (50 + 10) διαθέσιμων αδειών ΕΔΥΜ, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι την συμπλήρωση του ορίου των πρώτων πενήντα (50) και δέκα (10) αδειών ΕΔΥΜ.

4. Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αδειών ΕΔΥΜ από τους δικαιούχους ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

5. Σε περίπτωση που, μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο αδειών ΕΔΥΜ, αυτό θα διατεθεί με βάση νέες αιτήσεις που θα υποβάλλονται κατά σειρά προτεραιότητας.

6. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται πριν από τις 3/11/2022.

7. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, τότε οι μεταφορείς, αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ, οφείλουν να τα προσκομίσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης τους, η άδεια δίνεται στον επόμενο στην κατάταξη δικαιούχο μεταφορέα.

8. Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητά από τους υποψηφίους πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων)

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων η της μεταφορικής επιχείρησης και για τις ΙΜΕ-ΕΠΕ και των αδειών οδικού μεταφορέα των μελών της.

2. Φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων.

3. Φωτοαντίγραφο των Cop Documents, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

4. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης λειτουργίας της επιχείρησης (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει διατάξεων πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/10) ή βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Β1/53534/5213/19 Νοεμβρίου 2010 (ΑΔΑ 4Ι0Β1-Σ) (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις του νόμου 3887/10), στην οποία αναφέρονται όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν ή είναι ενταγμένα σε αυτή.

5. Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου.

6. Φύλλα του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ έτους 2022 ή τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εκτέλεση των μεταφορών της περίπτωσης Β.

Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: Υποψήφιοι που έλαβαν άδεια ΕΔΥΜ για το έτος 2022

Για την αξιολόγηση των πρώτων πενήντα (50) αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη:

Η αποτελεσματικότητα στη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον αριθμό των διενεργηθέντων ταξιδιών, όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις του βιβλίου δρομολογίων, εάν αυτές είναι περισσότερες των είκοσι (20).

Δικαιούχοι άδειας ΕΔΥΜ είναι και υποψήφιοι που έχουν εκτελέσει μέχρι 20 ταξίδια, εφόσον μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τριγωνικές μεταφορές.

Στην περίπτωση που υπάρξουν υποψήφιοι με την ίδια σειρά κατάταξης, οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν με κριτήριο τον αριθμό των οχημάτων κατηγορίας EURO IV και ανώτερης, και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, με κριτήριο τον αριθμό των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ανώτερης της EURO IV κατηγορίας.

Μεταφορές μεταξύ Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.

Αν οι αιτήσεις δεν καλύπτουν τις διαθέσιμες πενήντα (50) άδειες, τότε αυτές θα διατεθούν σε δικαιούχους της Β περίπτωσης της Ανακοίνωσης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: Υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει άδεια ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος και διενεργούν τριγωνικές μεταφορές από/προς τρίτες χώρες

Για την αξιολόγηση των επόμενων δέκα (10 ) αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, με βάση δηλώσεις των υποψηφίων οι οποίες θα αναφέρονται στην αίτησή τους και με την εξής σειρά προτίμησης:

1. Υποψήφιοι οι οποίοι εκτελούν τριγωνικές μεταφορές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν με άλλο έντυπο άδειας (πχ. δεν προβλέπεται η ανταλλαγή τριγωνικών αδειών διέλευσης από τις διμερείς Συμφωνίες).

2. Υποψήφιοι που εκτελούν τριγωνικές μεταφορές από/προς τρίτες χώρες.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση αποδεικτικά έγγραφα διενέργειας τριγωνικών μεταφορών, όπως φωτοτυπίες CMR, TIR και με κριτήριο τον αριθμό των τριγωνικών μεταφορών ανά έτος.

Επίσης θα γίνονται δεκτά έγγραφα ανάθεσης μεταφορών μόνο για τριγωνικές μεταφορές που δεν είναι δυνατές με άλλο έντυπο άδειας και για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αν ο υποψήφιος στον οποίο θα χορηγηθεί άδεια με βάση τα έγγραφα αυτά, δεν εκτελέσει τις εν λόγω μεταφορές (τριγωνικές), ο υποψήφιος αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κατανομή των αδειών, για τα έτη 2024 - 2025.

Αν οι αιτήσεις δεν καλύπτουν τις διαθέσιμες δέκα (10) άδειες, τότε αυτές θα διατεθούν σε δικαιούχους της Α. περίπτωσης της Ανακοίνωσης.

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η Αυστρία από 1.1.2021 δέχεται στο έδαφός της μόνο οχήματα κατηγορίας EURO VI. Επομένως, στην Αυστρία είναι έγκυρες μόνο οι άδειες ΕΔΥΜ από 1 έως 16 οι οποίες, επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται από οχήματα κατηγορίας EURO VI.

Για τις άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 και αναφορικά με τη χρήση τους στο έδαφος της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας, ισχύουν εδαφικοί περιορισμοί.

Ειδικότερα:

➢ Για τη Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από τη Ρωσία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από/προς τη Ρωσία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας - Ρωσίας και η διέλευση τράνζιτ από τη Ρωσία καλύπτονται από την ανταλλασσόμενη ποσόστωση βάσει της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ρωσίας.

➢ Για την Αυστρία: Ομοίως, οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Αυστρία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Αυστρία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Αυστρίας και η διέλευση τράνζιτ από την Αυστρία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

➢ Για την Ιταλία: Τέλος, οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Ιταλία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Ιταλία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Ιταλίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ιταλία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία για όλα τα είδη μεταφορών και στην Αυστρία, εκτελώντας τριγωνικές μεταφορές με οχήματα EURO VI, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση των σχετικών αδειών.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες δεκαέξι θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και κατά το προηγούμενο έτος (2022) άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του 2022 δεν προκύπτει αντίστοιχη μεταφορική δραστηριότητα, δηλαδή διενέργεια οποιουδήποτε είδους μεταφοράς από/προς Ρωσία ή διενέργεια τριγωνικών μεταφορών από/προς Αυστρία, τότε οι υποψήφιοι αυτοί θα τίθενται εκτός των δεκαέξι πρώτων θέσεων της κατάταξης, δηλαδή θα καταλάβουν μία από τις επόμενες θέσεις δεκαεπτά, δεκαοκτώ κ.ο.κ.. Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες, εφ’ όσον αυτοί προσκομίσουν έγγραφα που να το αποδεικνύουν.

Για την ορθή αποτύπωση του πίνακα κατάταξης παρακαλούνται όσοι μεταφορείς δραστηριοποιούνται σε Ρωσία ή Αυστρία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να συνυποβάλλουν τα προαναφερθέντα έγγραφα με την αίτησή τους.

PreviousNext