Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή επέρχονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις του νόμου 4442/2016 για την αδειοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών.

Βασικό σημείο παραμένει η γνωστοποίηση ηλεκτρονικά της έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ΟΠΣ – ΑΔΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων) του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του νομίμου εκπροσώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Ωστόσο, μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε έλεγχο από τον χρόνο που είχε υποχρέωση για την υποβολή της, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις αφορούν στους χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.04, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, καθώς και τις αναγκαίες βοηθητικές και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για τη στάθμευση αυτών.

Ως βαρέα οχήματα νοούνται τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, Ν1, Ν2, Ν3, Ο, Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4, στα οποία περιλαμβάνονται οι διάφοροι τύποι λεωφορείων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων, βυτιοφόρων, αρθρωτών οχημάτων και τύπου συρμού, μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων (φορτηγά γενικά, ρυμουλκούμενα και λεωφορεία με περισσότερες από 9 θέσεις). Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τους σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων ούτε τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.

Όπως αναφέρθηκε, οι χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Σημειώνεται ότι οι χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε σχετική γνωστοποίηση.