Αλλαγές στη χορήγηση άδειας και πινακίδων ρυμουλκούμενων

Τετ, 18/01/2023 - 09:58

Τροποποιήθηκε η υπ. απόφαση υπ’ αρ. 2805/2021 σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο.

Να σημειωθεί ότι όλα τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, δηλαδή ρυμουλκούμενα μέχρι 750 κιλά και από 750 κιλά μέχρι 3,5 τόνους, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, υποχρεούνται μέχρι 18/12/2023 να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα.

Αναλυτικότερα, για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων οχημάτων (κατηγορίας Ο), ισχύουν τα εξής:

1. Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) Το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

2.1. Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

2.2. Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος.

2.3. Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/78 (Β’ 642) υπουργική απόφαση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

3. Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Α33824/2683/2004 (Β’ 1514) υπουργική απόφαση. Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με τα εξής δικαιολογητικά:

3.1. Για τα καινούργια οχήματα από:

α) το δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

β) το δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

γ) το δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δ) το πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης.

3.2. Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα από:

3.2.1. την ξένη άδεια κυκλοφορίας, και στην περίπτωση ελλιπών τεχνικών στοιχείων απαιτείται, κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος ή

β) βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στη χώρα μας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση των πεδίων της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος. Η ανωτέρω βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της Συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά ή

γ) υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ, η οποία υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

3.3. Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα:

3.3.1. Για τα οχήματα κατηγορίας Αλλαγές στη χορήγηση άδειας και πινακίδων ρυμουλκούμενωνΟ1 από:

α) το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (ΕΣΡ).

β) Ειδικότερα, όταν για την έκδοση του ΕΣΡ υποβλήθηκε:

i) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού

ii) Η δήλωση μηχανικού αν επείχε θέση σημειώματος ρυμούλκησης, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης μηχανικού,

iii) εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ του οχήματος, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης μηχανικού.

3.3.2. Για οχήματα κατηγορίας Ο2 από:

α) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

β) Ειδικότερα, στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, αλλά έχει εκδοθεί ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης και δεν διαθέτουν έγκριση τύπου, τότε θα πρέπει για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας να υποβληθεί τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος.

3.3.3. Για οχήματα κατηγορίας Ο3 και Ο4 από: α) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Απαίτηση ύπαρξης χαραγμένου αριθμού αναγνώρισης στα μεταχειρισμένα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2

4.1. Όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 καθώς και τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν αριθμό αναγνώρισης που να προκύπτει είτε από την έγκριση τύπου (εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ του οχήματος), ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος, είτε από την ξένη άδεια κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση της έγκρισης τύπου στην αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

Για την ταυτοποίηση του ανωτέρω αριθμού αναγνώρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία:

α) Το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, ή

β) την άδεια κυκλοφορίας,

β1) για το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23784/2891/14-04-2008 εγκύκλιο, από το πεδίο [Ε].