Γράμματα και αριθμοί θα αποτελούν τους ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας σύμφωνα με το νέο σύστημα που προωθεί το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το οποίο θα προσδιορίζει μέχρι και το κτίριο.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα θα βασίζεται σε γεωχωρικά δεδομένα και θα αποτελείται από 8 (οκτώ) αλφαριθμητικά ψηφία, εκ των οποίων τα 2 (δύο) πρώτα θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (περιφερειακές ενότητες κλπ.), το επόμενο 1 (ένα) θα αντιστοιχεί στο Δήμο της περιφερειακής ενότητας, τα επόμενα 3 (τρία) θα αφορούν στο οικοδομικό τετράγωνο, ενώ τα 2 (δύο) τελευταία θα προσδιορίζουν συγκεκριμένο κτίριο εντός του οικοδομικού τετραγώνου.

Η μορφή του Ταχυδρομικού Κώδικα (ΤΚ) έχει ως εξής:

Α Α Β Γ Γ Γ Δ Δ

Όπου:

ΑΑ: Αλφαβητικά ψηφία που αντιστοιχούν στην περιφερειακή ενότητα που ανήκει η διεύθυνση

Β: Αριθμητικό ψηφίο που αντιστοιχεί στον δήμο της περιφερειακής ενότητας

ΓΓΓ: Αριθμητικοί χαρακτήρες που αντιστοιχούν στα οικοδομικά τετράγωνα κάθε δήμου

ΔΔ: Αλφαβητικά ψηφία που αντιστοιχούν σε ένα κτίριο εντός του οικοδομικού τετραγώνου

Η επιλογή των πρώτων 2 ψηφίων θα γίνει με σκοπό να διευκολύνεται η απομνημόνευση (π.χ. Π.Ε. Χανίων: ΧΝ).

Για την κωδικοποίηση του δήμου εντός περιφερειακής ενότητας, γίνεται χρήση ενός (1) αριθμητικού χαρακτήρα από«0» έως «9» δεσμεύοντας το ψηφίο «0» για την αντιστοίχιση με τα μεγάλα αστικά κέντρα (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 150.000 κατοίκων) που αποτελούν πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων. Κατ’ επέκταση, για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων το ψηφίο «1» αντιστοιχίζεται στον δήμο που αποτελεί την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας εκτός από τους εξής δήμους:

- Αθηνών

- Θεσσαλονίκης

- Πατρέων

όπου το ψηφίο «0» αντιστοιχίζεται με τις γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν το κέντρο των πόλεων, και το ψηφίο«1» με τις υπόλοιπες (περιαστικές) περιοχές που εμπίπτουν στη διοικητική αρμοδιότητα των ανωτέρω δήμων.

Η κωδικοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων που ανήκουν σε κάθε δήμο, γίνεται με χρήση αριθμών από το «001» έως το«999».

Αντίστοιχα, η κωδικοποίηση των κτιρίων εντός του οικοδομικού τετραγώνου γίνεται με χρήση των 12 διαθέσιμων αλφαβητικών ψηφίων.

Για την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του νέου συστήματος απαιτείται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

- Συγκέντρωση όλων των δεδομένων διευθύνσεων, είτε πρόκειται για άξονες οδικού δικτύου με πληροφορία ονόματος και εύρους αρίθμησης από έως, είτε για σημεία με οδό-αριθμό, είτε για πολύγωνα κτιρίων ή γεωτεμαχίων με οδό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα υπάρχουν κατ’ αρχάς στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε Δήμους που διαθέτουν GIS συστήματα με συναφείς πληροφορίες και δεδομένα και δευτερευόντως σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

- Αξιοποίηση των δεδομένων που παρέχονται από το Εθνικό Μητρώο Οδών και Αριθμών (ΕΜΟΑ) μέσω υπηρεσιών WMS και WFS. Αξιολόγηση και ομογενοποίηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και εντοπισμός των ελλείψεων σε περιοχές.

- Όπου δεν υπάρχουν τετράγωνα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Επίσης, στις εκτός σχεδίου περιοχές, θα πρέπει να σχεδιαστούν επίσης τετράγωνα για να περιοριστεί η έκταση του νέου ΤΚ.

Να σημειωθεί ότι ο σχετικός διαγωνισμός για την ανακήρυξη του ανάδοχου του έργου αναρτήθηκε ήδη στη διαβούλευση και έχει προϋπολογισμό 2.249.130,00€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.