«Εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου».

Τα παραπάνω ισχύουν από χθες (4/11/21) μετά από τροποποίηση της σχετικής διάταξης που προβλέπει και την περίπτωση του υποψήφιου απόκτησης άδειας (και όχι μόνο του ήδη κατόχου άδειας).

Χορήγησης άδειας σε αλλοδαπούς

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης ή/ και πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος ειδικά σε αλλοδαπούς καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 15684/Γ2/2822/22-12-2006 (Β’ 1928) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ειδικότερα, οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών (οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια ασκώντας βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση γεωργικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστού αγροτικού μηχανήματος με τους ίδιους όρους, όπως οι ημεδαποί, οι οποίοι καθορίζονται στο π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77).

Για τη συμμετοχή των παραπάνω αλλοδαπών στις εξετάσεις απαιτείται μεταξύ των άλλων να υποβάλλουν τα παρακάτω:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

2. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει:

2.1. Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

2.2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

2.3. Τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).