Διευκρίνιση αναφορικά με τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE παρέχει με εγκύκλιο το υπ. Μεταφορών.

Ειδικότερα, και ενόψει της επικείμενης αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.), ώστε να υποστηρίζει πλήρως και τη διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE κατόχου που επιθυμεί ταυτόχρονη ανανέωση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) (ή αρχική χορήγηση με παρακολούθηση προγράμματος περιοδικής κατάρτισης στην περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή DE χορηγηθείσας μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2008/κατηγορίας C1, C1E, C ή CE χορηγηθείσας μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009) ή υπαγόμενου στις εξαιρέσεις του π.δ. 74/2008, εφαρμόζονται, τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης μίας τουλάχιστον από τις ως άνω κατηγορίες, η αίτηση, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τίθεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών σε εκκρεμότητα, και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την αναγκαιότητα αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης της περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., η οποία αποστέλλεται αφού πρώτα βεβαιωθεί ψηφιακά μέσω της διαδικασίας «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» της ενότητας «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» του gov.gr, ή

  • της υπεύθυνης δήλωσης περί υπαγωγής στις εξαιρέσεις του π.δ. 74/2008 (σύμφωνα με το Παράρτημα που ακολουθεί), η οποία εκδίδεται μέσω της διαδικασίας «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της ενότητας «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» του gov.gr.

Μετά την αποστολή του ανωτέρω δικαιολογητικού, συνεχίζεται ο έλεγχος του φακέλου και οι λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την περάτωση της διαδικασίας (έκδοση νέου εντύπου).

Ακολουθεί το Περιεχόμενο της συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης περί εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. που έχει ως εξής:

«Δεν επιθυμώ ως οδηγός κατηγορίας C1, C1Ε, C, CE, D1, D1E, D, DE (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) να αποκτήσω/ανανεώσω (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), διότι υπάγομαι στην εξαίρεση της ........................ [συμπληρώνεται η σχετική διάταξη (περίπτωση της παρ. 3 ή παρ. 4 ή παρ. 5)] του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112) και συγκεκριμένα ως οδηγός ........................ (συμπληρώνεται συγκεκριμένα ο λόγος εξαίρεσης ως αυτός ορίζεται στη σχετική διάταξη)».